Metaani lämpöarvo

Lämpöarvo (polttoarvo) ilmaisee aineen täydellisessä palamisessa kehittyvän lämpöenergiamäärän aineen. Biokaasu koostuu lähinnä metaanista (CH4) ja hiilidioksidista (CO2). Ylempi lämpöarvo sisältää savukaasujen sisältämän vesihöyryn.

Maakaasun koostumus ja ominaisuudet. Metaani on kuitenkin pääkomponentti kaikissa maakaasuissa. Polttoaineilla on kaksi lämpöarvoa: alempi (tehollinen) ja ylempi (kalorimetrinen) lämpöarvo. Biokaasun energiasisältö muodostuu metaanista, jonka lämpöarvo on .

Metaanin normaalikuution (Nm3) lämpöarvo on kWh. Liikennekaasu, jonka metaanipitoisuus on , sisältää siis energiaa kWh ja verrattuna muihin . Italian viranomaisten tekemien laskelmien mukaan sellainen dieselöljy, jonka lämpöarvo on 1 maksaa saarella 1liiraa, kun taas sellainen metaani, jonka . Hiilidioksidin lisäksi muita kasvihuonekaasuja ovat metaani, typpioksiduuli, otsoni, . Yhdenkään toisen hiilivedyn lämpöarvo ei ole massaan. Ilmaan päästessään sen sisältämä metaani toimii voimakkaana kasvihuonekaasuna.

Lämpöarvojen, energiatiheyden ja energiamäärän laskenta. Lopputuotteena saadaan mädätettyä biomassaa ja runsaasti metaania (55– ) ja . Kun tiedetään metaanin lämpöarvo ja päästökerroin saadaan bioperäiseksi .