Energiapuu

Tavallisesti energiapuuta korjataan hoitamatta jääneistä nuorista metsistä, joiden rungot eivät harvennusvaiheessa vielä täytä puunjalostuksen . Energiapuulla tarkoitetaan polttokäyttöön ohjattavaa puubiomassaa. Se voi olla hakkuutähdettä, rankapuuta, kokopuuta tai kantoa.

Myös energiapuu kuuluu Stora Enson ostamiin puutavaralajeihin. Keräämme metsäenergiaksi kuusikkovaltaisten uudistusalojen hakkuutähteitä ja kantoja. Energiapuu toimitetaan usein paikallisille lämpölaitoksille tai muille energiapuuta käyttäville ostajille. Hoidamme energiapuun korjuun nuorten metsien .

Kuitupuuta eli energiapuuta korjataan päätehakkuun yhteydessä risuina ja kantoina sekä harvennushakkuiden yhteydessä joko kokopuuna tai karsittuna . Energiapuu (voi) antaa metsänomistajalle hyvän lisätulon. Energiapuun markkinat eivät ole tasaiset koko Suomessa. Katso tuoreimmat energiapuun hinnat.

Sivulta löytyvät kantojen, latvusmassan, koko- ja rankapuun hinnat neljännesvuosittain. Energiapuun mittaus tuli puutavaran mittauslainsäädännön piiriin vuoden 20alussa. Energiapuun mittauksesta säädetään laissa puutavaran mittauksesta . Ostamme energiapuuta kaikissa sen muodoissa.

Energiapuun myyminen meille on helppoa, sillä noudatamme selkeää hinnoittelu- ja mittausjärjestelmää.

Sivut, jotka ovat luokassa Energiapuu. Seuraavat sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 2. Energiapuuterminaalissa metsäbiomassojen haketus voidaan hoitaa keskitetysti ja haketta voidaan myös varastoida alueella.

Energiapuun korjuu on osa puuntuotantoa ja osa metsätalouden tulonlähteitä. Talousmetsissä energiapuun korjuu nivoutuu osaksi muuta metsänkäsittelyä. Energiapuuta korjataan kohteista, joilla se on taloudellisesti kannattavaa. Kriteereinä ovat kysyntä, riittävä kertymä ja ekologiset tekijät esim. Pääosa Suomen energiapuusta kerätään uudistusalojen hakkuutähteistä, jotka koostuvat latvusmassasta ja runkohukkapuusta.

Energiapuun käytön lisääminen ei vaaranna metsäteollisuuden puunsaantia, sillä kyse on eri puutavaralajeista. Ostamme energiapuita, -kasoja ja –risuja, karsittua rankaa, kokopuuta, tuulenkaatoja ja hakkuutähdettä maanosmistajilta ja yrityksiltä. Suosimme energiapuuta, joka on tuotettu kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisesti. Pääasiallisin energiapuujae on karsittu ranka, joka on . Tämän tuloksen kuvausta ei ole saatavilla sivuston robots. Nuoren metsän harvennushakkuussa voidaan kerätä ainespuun lisäksi tai sen sijaan energiapuuta.

Ensiharvennus tehdään 20-40-vuotiaisiin metsiin.